Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Appartementengebouw De Eendracht (versie 1.0)

Vastgesteld in de vergadering Algemene Vereniging van Eigenaren op 9 februari 2005.

Artikel 1: Doel

 1. De bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement beogen een waarborg van een optimaal woongenot te scheppen voor de eigenaren en/of gebruikers van het Appartementengebouw ‘De Eendracht’.

Artikel 2: Algemeen

 1. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en gebruikers van het appartementengebouw De Eendracht te Rotterdam. Waar gesproken wordt van ‘eigenaren’ worden steeds alle eigenaren en gebruikers van zowel de woningen als de bedrijfsruimten bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Onder eigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in art. 5: 106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. Onder gebruiker wordt verstaan degene die gebruik maakt van het appartementsrecht als bedoeld in art. 5:120 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld in aanvulling op:
 • de Akte van Splitsing, 4 april 1985;
 • modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 1983;
 • de besluiten van de Algemene Vereniging van Eigenaren van appartementengebouw De Eendracht;
 • de Nederlandse wet.
 1. Binnen dit Huishoudelijk reglement worden tot de gemeenschappelijke ruimtes verstaan het souterrain en de tuin (Ter verduidelijking: de gangen bij Navanderstraat 6 en de Statenweg 41/43 behoren toe aan de WE en zijn dus geen gemeenschappelijke ruimte zoals hier bedoeld). Algemene Vereniging van Eigenaren wordt hieronder afgekort tot AVE.
 2. Vereniging van Eigenaren van de portieken wordt hieronder afgekort tot WE.
 3. Met bestuurder wordt bedoeld de administrateur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken omtrent het complex ‘De Eendracht’. De administrateur wordt aangesteld door de AVE.

Artikel 3: Verplichtingen VVE aan AVE

 1. De WE dient bij voorgenomen verkoop van een appartement de bestuurder tijdig in kennis te stellen van het tijdstip van vervreemding onder opgave van de naam (namen) van de nieuwe eigenaren.
 2. Servicekosten van de WE aan de AVE dient per maand te gebeuren. De hoogte hiervan wordt jaarlijks tijdens de AVE vergadering vastgesteld.

Artikel 4: Hinderbepaling

 1. De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaren, gebruikers, bezoekers, leveranciers en onderhoudspersoneel. Het betreden van het dak is alleen toegestaan aan de bestuurder of onderhoudsbedrijven die werken in opdracht van de bestuurder c.q. het bestuur van de AVE en WE’s.
 2. Het is verboden om op zon- en feestdagen de gehele dag en op overige dagen tussen 22.00 uur en 08.00 uur werkzaamheden te verrichten die storend kunnen zijn voor de gebruikers van de andere appartementen zoals timmeren, boren, breken en dergelijke.
 3. Het is verboden geluidshinder te veroorzaken door storende handelingen zoals hard dichtslaan van deuren, onrustig gebruik van het trappenhuis, luid afstellen van enigerlei geluidsapparatuur of -bron, gebruik van muziekinstrumenten, enzovoort. Dit geldt te allen tijde, maar tussen 22.00 uur en 08.00 uur in verhoogde mate. Wasmachines en drogers mogen niet gebruikt worden tussen 22.00 uur en 08.00 uur.
 4. Het is verboden storende contact of loopgeluiden te veroorzaken. Bewoners met een· harde’ vloerafwerking dienen zich hiervan bewust te zijn en te allen tijde schoeisel op het vloerafwerking af te stemmen zodat geluidsoverlast voorkomen wordt.

Artikel 5: Gebruik gemeenschappelijke ruimten

 1. Vuilniszakken of andere vormen van huisvuil moeten in de daarvoor bestemde openbare containers worden gedeponeerd.
 2. Het is niet toegestaan de wanden en/ of plafonds van de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor het aanbrengen van versieringen en dergelijke.
 3. Het is verboden wasgoed Ie drogen in de gemeenschappelijke ruimten (souterain en tuin).
 4. Het is te allen tijde verplicht om de hekken, de toegangsdeuren vanuit het portiek/gang naar het souterrain onmiddellijk te sluiten en gesloten te houden zodat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen.
 5. Het plaatsen van fietsen, bromfietsen, winkelwagens, kinderwagens en/ of andere voorwerpen in het souterrain en in de tuin is verboden. Fietsen mogen alleen in de eigen berging geplaatst worden. Het tijdelijk plaatsen van bouwmateriaal en/of huishoudelijke spullen tijdens verbouwingen en/of verhuizingen is toegestaan, zodanig geplaatst dat dit voor de overige bewoners geen overlast bezorgd.
 6. In de gemeenschappelijke ruimten mogen geen folders, kranten of enig ander papiermateriaal worden achtergelaten.
 7. Het is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan te roken of etenswaren te nuttigen.
 8. Het bevuilen van de gemeenschappelijke gedeelten is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, dient de vervuiler zorg te dragen voor de reiniging of de reiniging op zijn kosten laten uitvoeren.
 9. Indien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet zal de bestuurder AVE hiertoe aan derden opdracht geven. De daaruit voortvloeiende kosten zullen op de vervuiler worden verhaald.
 10. Beschadigingen die eigenaren of hun gasten veroorzaken aan gezamenlijke gedeelten dienen door derden te worden hersteld, op kosten van de veroorzaker.
 11. Het is niet toegestaan wijzigingen en/ of veranderingen aan te brengen in constructieve onderdelen van het gebouw.
 12. Gemeenschappelijke ruimten mogen niet gebruikt worden voor de uitoefening van een bedrijf of hobby die hinderlijk zijn voor derden.
 13. De binnentuin is bedoeld als siertuin. Betreding hiervan is verboden. Inrichting en onderhoud van de groenvoorziening van de binnentuin wordt uitgevoerd op aanwijzing van de bestuurder AVE.
 14. Het spelen door kinderen in het souterrain is toegestaan, mits deze geen geluidsoverlast veroorzaken voor de overige bewoners, veiligheid in het geding is en/of beschadigingen aan het complex en/of persoonlijke eigendommen veroorzaken. In concreto: skaten, voetballen, hard fietsen, het aanraken van persoonlijke eigendommen e.d. zijn bijvoorbeeld dus niet toegestaan.

Artikel 6: Gebruik woningen en bergingen

 1. Het zichtbaar aanbrengen van reclameborden, reclameaanduidingen, uithangborden, schotelantennes of andere voorwerpen aan de buitenkant van het gebouw of balkon verboden is, anders dan met toestemming van de ledenvergadering. Uitzondering op deze regel is in privégedeelten aangebrachte TE KOOP-aanduidingen voor de periode dat het betreffende privégedeelte voor verkoop wordt aangeboden.
 2. Het aanbrengen van zonweringen, rolluiken, windschermen en deurluifels mag slechts op uniforme wijze en pas nadat hiervoor overeenstemming is bereikt in de vergadering van de AVE.
 3. Het uitsteken van vlaggen op Nederlandse feest- en hoogtijdagen is toegestaan.
 4. De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk, voor bijvoorbeeld reiniging en onderhoud van gevels en ruiten, toe te staan.

Artikel 7: Gebruik balkons

 1. Het is niet toegestaan balkons te gebruiken als berging evenmin om op balkons kasten en/ of andere voorwerpen te plaatsen of op te hangen, die het uiterlijk aanzien van het gebouw verstoren. Hieronder is mede begrepen het tegen de open balustrade aanbrengen van doek, plaat en dergelijke.
 2. Bloembakken zijn toegestaan tenzij zij overlast veroorzaken.
 3. Het kloppen van kleden en matten op of over de balkonranden is niet toegestaan.
 4. Het drogen van wasgoed en matten op of aan de balkons is toegestaan voor alle appartementen op de beletage, 1′, 2′ en 3′ etage, echter het wasgoed en matten van de eigenaren van de 1e t/m 3e etage mag niet onder hun eigen balkon uitkomen.
 5. In verband met brandweervoorschriften is het barbecuen op kolen of op gas niet toegestaan in of op het gebouw, in de woning of op het balkon. Barbecueën op elektra op het balkon is wel toegestaan.

Artikel 8: Huisdieren

 1. Het houden van huisdieren in de appartementen is toegestaan mits er geen overlast aan medebewoners wordt veroorzaakt.
 2. Honden, katten en andere huisdieren mogen niet in het souterrain en de binnentuin worden uitgelaten. Mocht door deze huisdieren verontreiniging plaats hebben gevonden dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht deze verontreiniging onmiddellijk te verwijderen.
 3. Huisdieren dienen in de portieken, souterrain en binnentuin te allen tijde aangelijnd te zijn.
 4. Voederen van dieren vanuit de ramen, op en vanaf balkons, het terras alsmede in de binnentuin is niet toegestaan.

Artikel 9: Installaties

 1. Bij afwezigheid langer dan drie weken is het verplicht om de hoofdkranen van gastoestellen (uitgezonderd CV) en water af te sluiten.
 2. Het gebruik van een waterstop op wasmachine en vaatwasser is verplicht.
 3. Gebruikers dienen er zorg voor te dragen dat de afvoerkanalen niet verstopt kunnen raken.
 4. Indien een eigenaar veranderingen aanbrengt in installaties, die zich in de privé-gedeelten bevinden, draagt hij van deze veranderingen de kosten en het risico. Indien er twijfel bestaat of een installatie tot het gemeenschappelijk eigendom behoort, wordt hierover beslist door het bestuurder en/of AVE.

Artikel 10: Onderhoud

 1. Het buitenschilderwerk (balustrade, kolenkisten, bergingen, balkons, balkonluifels, etc.) dient uitgevoerd te worden conform het door de AVE appartementengebouw vastgestelde verfbestek (in relatie tot verplichtingen als Rijksmonument).

Artikel 11: Bedrijven

 1. Bedrijven moeten voorzien zijn van de eventueel door de overheid vereiste vergunningen en/ of ontheffingen.

Artikel 12: Naleving Huishoudelijk Reglement

 1. Indien de bestuurder van mening is dat er sprake is van overtreding of niet nakoming van een of meer bepalingen van het Modelreglement en/of dit reglement, zal zij dit per aangetekende brief aan betrokkene melden. Deze melding zal in beginsel gelden als waarschuwing jegens betrokkene, tenzij betrokkene binnen een week na de hiervoor bedoelde melding bij aangetekende brief aan de bestuurder te kennen geeft het hier niet mee eens te zijn. In het laatstbedoelde geval zal de kwestie ter beoordeling worden voorgelegd aan de AVE. Indien deze uitspraak aldus luidt dat er sprake is (geweest) van overtreding of niet nakoming, zoals in dit artikel bedoeld, wordt deze uitspraak aangemerkt als waarschuwing van het bestuur jegens de betrokkene.
 2. Indien de bestuurder van mening is dat betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing, aldus dat wederom een overtreding of niet nakoming plaatsvindt, dan wel de overtreding of niet nakoming voortduurt, doet de bestuurder hiervan bij aangetekende brief melding aan betrokkene.
 3. Op grond van deze melding kan de kwestie in beginsel worden voorgelegd aan de AVE. De AVE kan ten behoeve van de vereniging terzake van deze kwestie aan de betrokkene een boete opleggen ten bedrage van maximaal Euro 3.405,- en, indien van toepassing, bovendien de kosten van het herstellen van de overtreding.

Artikel 13: Bevoegdheden van de bestuurder / administrateur

 1. Bij overschrijding van de begroting in zijn onderdelen, heeft de bestuurder / administrateur schriftelijk toestemming nodig van de AVE.
 2. Voor het aangaan van contracten van meer dan eur 3.500,- heeft de bestuurder / administrateur eveneens schriftelijke toestemming nodig van de AVE.

Artikel 14: Onvoorzien

 1. In alle gevallen waarin het Modelreglement van Splitsing, de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de Algemene Verenging van Eigenaren.